BIBLE BIRDS - A simple introduction to a christian birdwatching

birdwatching 0Riceviamo da don Michele Lamberti questo itinerario cristiano di Birdwatching, in lingua inglese, e rilanciamo.

Segue PDF
pdfBIBLE-BIRDS-ENGLISH-2017.pdf